Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Vážení návštěvníci, dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.


1. Kdo je správcem Vašich údajů?
Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO 60457856, se sídlem Národní 1009/3, Praha 1, PSČ 110 00, tel.: +420 221 403 111, e-mail: ssc@ssc.cas.cz
2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Útvar kontroly a řízení rizik - Pověřenec, Národní 1009/3, Praha 1, PSČ 110 00, nebo na e-mailové adrese poverenec@ssc.cas.cz.


3.  Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?
I. Vaše osobní údaje jako jméno, příjmení a e-mail zpracováváme pro účely Vaší registrace na námi organizovanou akci, proto, abychom věděli, kdo se naší akce bude účastnit, a jaké množství osob se dostaví. Rovněž je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat proto, abyste byli včas informováni o přesunu akce na jiný termín, o tom, že akce byla zrušena, nebo o naplnění kapacity a zařazení na čekací listinu. Toto zpracování Vašich osobních údajů provádíme na základě právního titulu splnění smlouvy a našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení. Oprávněným zájmem je v tomto případě zajištění dostatečné kapacity místností, ochrana našeho majetku a bezpečnost všech osob v místě konání akce. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu konání festivalu Týden mozku, tedy od 13. – 19. března 2023. V případě, že nám tyto údaje neposkytnete, minimálně nebudeme moci Vás včas vyrozumět o všech organizačních změnách nebo o naplnění kapacity.
Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.
II. Vaše osobní údaje jako fotografie, obrazové a zvukové záznamy týkající se Vaší osoby budeme zpracovávat pro novinářské a reportážní účely proto, abychom o této akci mohli informovat veřejně na našich webových stránkách www.tydenmozku.cz a www.avcr.cz a dále pak na sociálních sítích festivalu jako Facebook, a YouTube nebo v našem zpravodaji. Toto zpracování Vašich osobních údajů pro novinářské a reportážní účely provádíme na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem je v tomto případě poskytování informací veřejnosti o činnosti Akademie věd ČR zpravodajským způsobem a poskytování informací veřejnosti za účelem popularizace vědy. Tyto osobní údaje budeme takto zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění uvedeného účelu, nejdéle však po dobu jednoho roku.
Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. V případě, že projevíte v okamžiku jejich pořízení nesouhlas s pořizováním fotografií, obrazových nebo zvukových záznamů souvisejících s Vaší osobou, bude Váš nesouhlas respektován a fotografie nebo uvedené záznamy nebudou pořízeny.
V případě, že nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme moci informovat veřejnost o našich aktivitách pomocí Vašich fotografií, obrazových a zvukových záznamů.
Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.


4. Kdo je příjemcem Vaších osobních údajů?
Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců:  
- oprávněným zaměstnancům správce;
- našim smluvním partnerům, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím technickou podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek nebo poskytovatelům datových úložišť.
- veřejnosti, v případě zveřejnění fotografií, obrazových nebo zvukových záznamů na našich webových stránkách www.tydenmozku.cz a www.avcr.cz a dále na sociálních sítích festivalu jako Facebook a YouTube.


5. Jaká jsou Vaše práva?
Máte právo:
- Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
- Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
- Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování.
Dále máte právo:
- Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem  Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;
- Na přenositelnost svých údajů.